mareks

Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór.

Dwight D. Eisenhower   

Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Właścicielem Serwisu www.mareks.biz jest Marek Stępień zamieszkały przy ul. Konstytucji 3 Maja 49 m 3, 58-540 Karpacz zwany dalej właścicielem. W regulaminie określiłem zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.mareks.biz, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

1. Każdy przeglądający stronę www.mareks.biz zwany dalej użytkownikiem oświadcza że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się przestrzegać. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
Każdy użytkownik, który kupuje jakiekolwiek produkty na stronie www.mareks.biz, oświadcza że zapoznał się niniejszym regulaminem.

2. Wykorzystanie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych w serwisie www.mareks.biz jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykorzystywanie treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych w serwisie www.mareks.biz w całości lub w części niezgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, stanowi naruszenie praw autorów i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie (w części lub całości) treści, o których mowa powyżej, innym podmiotom jest zabronione. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przeze mnie oraz autorów.
Wszystkie prawa autorskie do treści (w postaci tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych lub prezentacji multimedialnych) dostępnych na stronie www.mareks.biz należą do mnie a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w intrenecie, kopiowania itp.) posiadam ja.

3.Płatność za produkty na stronie www.mareks.biz możliwa jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub Paypal (płatności online), który obsługuje moje płatności, w kwocie aktualnie obowiązującej ceny za dany produkt.
Zaksięgowanie wymaganej kwoty na moim koncie bankowym lub na koncie w serwisie przelewy24.pl jest potwierdzeniem zapłaty.

4. Zgodnie Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, otrzymując zwrot wpłaconej kwoty bez żadnych konsekwencji do 10 dni od dnia zawarcia umowy na odległość (za dzień zawarcia umowy na odległość uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym lub w systemie przelewy24.pl).

5.Właściciel serwisu może dowolnie kształtować politykę cenową w ramach oferowanych produktów, w sposób, który gwarantuje jednakowe przywileje dla wszystkich zainteresowanych. Przywileje te mogą wynikać np. z inicjowanych akcji promocyjnych.

6. Jeśli w wyniku jakichkolwiek problemów technicznych, nieuwagi, błędu pisarskiego, błędu ludzkiego lub innej przyczyny użytkownik stwierdza rozbieżność pomiędzy ceną znajdującą się w ofercie a ceną za usługę znajdującą się w korespondencji i jest to rozbieżność na jego niekorzyść, powinien niezwłocznie skontaktować się w celu wyjaśnienia takiego stanu rzeczy.
7. Osoby, które często kupują, mogą otrzymać dodatkową zniżkę na wszystkie lub wybrane produkty. Zniżki mają charakter uznaniowy.

8. Właściciel serwisu zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych użytkowników w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu sprawnej organizacji sprzedaży, realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz realizacji programu lojalnościowego.
Dane wprowadzone do formularza będą znajdować się w pamięci komputerów lub pozostawać w aktach w formie wydruków stanowiących archiwum przebiegu interakcji z użytkownikiem.
Użytkownik zachowuje prawo wglądu do zgromadzonych danych, prawo do ich uaktualniania oraz prawo do ich usunięcia z zasobu. Wniosek w tej sprawie powinien zostać skierowany pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Organizator zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał danych osobowych użytkowników osobom trzecim ani ich odsprzedawał bez zgody uczestników w formie bezpośredniego oświadczenia lub akceptacji osobnego regulaminu. Polityka prywatności opisana jest w dziale Polityka Prywatności i Cookies

9. W celu uniknięcia ryzyka związanego z nadużyciami serwisu oraz w celu minimalizacji zjawiska podawania się przez internautów za osoby trzecie, każda interakcja ze strony użytkowników serwisu jest dodatkowo potwierdzana za pomocą alternatywnego kanału kontaktu (adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy). Użytkownik, który niepoprawnie wypełni pola formularza, nie otrzyma dostępu do produktu lub pełnej zawartości strony.

10. Każda wizyta na stronie internetowej i jej podstronach jest automatycznie rejestrowana. Monitorowaniu podlega każda sekwencja czynności realizowanych w ramach serwisu. W szczególności dotyczy to zamawiania produktów i usług. Jakakolwiek świadoma i zamierzona próba wprowadzenia w błąd, w szczególności, co do tożsamości uczestnika, terminu oraz sposobu płatności, zostanie uznana za działanie, o którym mowa w art. 286 § 1 kodeksu karnego.

11. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, właściciel powiadomi o tym fakcie organy wymiaru sprawiedliwości, udostępniając im jednocześnie dane osób dokonujących takich działań.
Niezależnie od odpowiedzialności karnej, w przypadku wyrządzenia szkody, działaniem naruszającym regulamin lub przepisy prawa, właściciel zastrzega możliwość dochodzenia od osób odpowiedzialnych jej naprawienia na drodze sądowej.

12. Zakupione produkty są trwale oznakowane, jako własność użytkownika, który dokonał zakupu w serwisie lub pobrał bezpłatny produkt. Oznaczenia właściciela produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy użytkownik nabywający produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

13. Dostarczenie zakupionego towaru odbywa się poprzez pobranie pliku z otrzymanego emailem linku, natomiast w przypadku płyty Audio CD wymagane jest podanie danych do wysyłki.
Otrzymane emailem linki do zakupionego pliku mają ważność 24 h.
Po upływie tego czasu zamówienie jest traktowane jako zrealizowane i linki przestają być aktywne.
W interesie Klienta jest odebranie zakupionego pliku w wyznaczonym czasie - 24 h.

14. Właściciel rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformuje użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez użytkownika w trakcie zakupu. Zwrot płyty CD będzie uznany za uzasadniony w przypadku, gdy przesyłka przyszła z uszkodzoną płytą lub jeśli dotarła z opóźnieniem. Zwracana do Właściciela płyta CD musi być kompletna w oryginalnym,nienaruszonym opakowaniu / w tym nieusunięta folia/.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w serwisie.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

Każdy klient i użytkownik korzystajacy w jakikolwiek sposób z serwisu www.mareks.biz akceptuje aktualne zasady polityki prywatności znajdujące się na tej stronie http://www.mareks.biz/index.php?id=regulamin#polityka/

Marek Stępień - właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności a każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.mareks.biz obowiązuje aktualna Polityka Prywatnoci.

Wszelkie wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i publikacji.

Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów, oferowanych usług i nie udostępniać swoich danych osobowych.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. w przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi, czy wysyłki zakupionego towaru.
Wymagam tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do mnie wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Tego typu korespondencja może być wysyłana nie częściej niż raz na dwa miesiące.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przeze mnie wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą przelewów obsługę klienta przejmuje systemu płatności internetowych – przelewy24. W tym przypadku tylko system przelewy24 zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
W przypadku wyboru metody płatności międzynarodowych Paypal, czy innej formy płatności poprzez klikniecie w link klient zostanie przekierowany na stronę Paypal lub innego wybranego systemu w celu zalogowania się i wypełnienia odpowiednich pól formularza płatności.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskałem dzięki działalności związanej ze stroną www.mareks.biz i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do mojej strony, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez moich klientów.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na mojej stronie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
Istnieją dwa typy plików cookie. Pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji są tworzone tymczasowo w Twojej przeglądarce w podfolderze podczas wizyty na stronie internetowej. Po opuszczeniu strony, cookie sesji zostanie usunięta. Z drugiej strony, trwałe pliki cookie pozostają w Twojej przeglądarce w podfolderze i są aktywowane ponownie kiedy jeszcze raz odwiedzisz stronę internetową, która stworzyła ten konkretny cookie. Trwały plik cookie pozostaje w przeglądarce w podfolderze przez okres ustawiony w przeglądarce.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla serwisu.
Korzystając ze strony www.mareks.biz wyrażasz zgodę na zapis plików cookies. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i publikacjach należących do mnie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie jestem w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z wiedzy przedstawianej w serwisie. Innymi słowy, osoba korzystająca z serwisu jest odpowiedzialna za to w jaki sposób wykorzystuje wiedzę i umiejętności (lub też tego w ogóle nie robi) zdobyte z materiałów prezentowanych na stronie www.mareks.biz .
Nie ponoszę odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez osoby w związku z korzystaniem z serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w serwisie lub zawartych w produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak i również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
Nie, gwarantuję, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do Państwa na czas i w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
Nie odpowiadam za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyzszej.
Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www.mareks.biz są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za moją pisemną zgodą.
Zawarte w serwisie moje własne publikacje, opisy, artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
Nie biorę na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
Nie ponoszę odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.mareks.biz, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.mareks.biz.
Zastrzegam sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne ode mnie.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu www.mareks.biz oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać mi korzystając z danych podanych w zakładce kontakt.

COPYRIGHT © 2014 Marek S.  Marek S.     |     ALL RIGHTS RESERVED     |     Regulamin     |     Polityka Prywatności i Cookies     |     kontakt     |     Valid XHTML 1.1     Poprawny CSS!